Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đã kết thúc

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem chi tiết
Thông báo lùi thời gian Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”, theo đó cuộc thi trực tuyến sẽ diễn ra bắt đầu lúc 00 giờ 00 phút ngày 01 tháng 10 năm 2022, kết thúc lúc 23 giờ 59 phút ngày 30 tháng 10 năm 2022.

Xem chi tiết
Bà Rịa - Vũng Tàu phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma tuý”

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn.

Xem chi tiết
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy" trên địa bàn tỉnh, nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Xem chi tiết
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiều pháp luật về phòng, chống ma túy" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn cứ Kế hoạch số 158 /KH-UBND ngày 31/ 8 /2022 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây viết tắt là Cuộc thi); Căn cứ Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 20 / 9 / 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ với các nội dung như sau:

Xem chi tiết
Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2975/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xem chi tiết
Hướng dẫn các bước vào thi

Xem chi tiết
Thông báo về việc xác minh thông tin thí sinh tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi thông báo về việc xác minh thông tin thí sinh tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Xem chi tiết
Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả Cuộc thi như sau:

Xem chi tiết
Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh năm 2022 đã tổ chức họp để báo cáo công tác chuẩn bị công bố kết quả, giải thưởng, tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi.

Sáng 18/11, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh năm 2022 đã tổ chức họp để báo cáo công tác chuẩn bị công bố kết quả, giải thưởng, tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi.

Xem chi tiết
Quyết định công nhận kết quả và giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định công nhận kết quả và giải thưởng cho 08 tập thể và 29 cá nhân.

Xem chi tiết
Xem thêm